the fourth international conference on frontiers of plasmonics

Jin-Hui Zhong, Hai-Sheng Su, Juan-Juan Sun and Prof. Ren attended the fourth international conference on frontiers of plasmonics

FOP4

Jin-Hui Zhong was awarded the Best Poster Award

zhongjinhui-1