Teng-Xiang Huang

Tengxiang Huang

Research Interest: Tip enhanced Raman Spectroscopy, Atomic Force Microscope