Publications-2004

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—
2004
70Surface-enhanced Raman spectroscopy of pyridine adsorbed on metal surfaces: experiment and theory. Bin Ren, De-Yin Wu, C. H. Chang, M. Hayashi, Sheng-Hsien Lin, Y. J. Hisu, Y. L. Yeh and Zhong-Qun Tian, Trends Appl. Spectrosc., 2004,5, 177 - 193.
[PDF]
69Surface-enhanced Raman scattering from bare Zn electrode. Ren-Ao Gu*, Xiao-Ying Shen, Guo-Kun Liu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian*, J. Phys. Chem. B, 2004,108(45), 17519–17522.
DOI: 10.1021/jp047182u [PDF]
69-169-2
68Theoretical consideration on preparing silver particle films by adsorbing nanoparticles from bulk colloids to an air−water interface. Jia-Wen Hu*, Guo-Bin Han, Bin Ren, Shi-Gang Sun and Zhong-Qun Tian, Langmuir, 2004,20(20), 8831–8838.
DOI: 10.1021/la049842s [PDF]
68-168-2
67Adsorption and reaction at electrochemical interfaces as probed by surface-enhanced Raman spectroscopy. Zhong-Qun Tian and Bin Ren, Annu. Rev. Phys. Chem., 2004,55, 197-229.
DOI: 10.1146/annurev.physchem.54.011002.103833 [PDF]
67-167-2
66Nanoscale probing of adsorbed species by tip-enhanced Raman spectroscopy. Bruno Pettinger, Bin Ren, Gennaro Picardi, Rolf Schuster and Gerhard Ertl, Phys. Rev. Lett., 2004,92, 096101.
DOI: 10.1103/PhysRevLett.92.096101 [PDF]
66-166-2
65Preparation of gold tips suitable for tip-enhanced Raman spectroscopy and light emission by electrochemical etching. Bin Ren, Gennaro Picardi and Bruno Pettinger, Rev. Sci. Instrum., 2004,75, 837-841.
DOI: 10.1063/1.1688442 [PDF]
65-165-2
64A simple and effective route for the synthesis of crystalline silver nanorods and nanowires. Jian-Qiang Hu, Qing Chen, Zhao-Xiong Xie, Guo-Bin Han, Rui-Hong Wang, Bin Ren, Yong Zhang, Zhi-Lin Yang and Zhong-Qun Tian*, Adv. Funct. Mater., 2004,14(2), 183–189.
DOI: 10.1002/adfm.200304421 [PDF]
64-164-2
63Electrochemical and surface-enhanced Raman spectroscopic studies on the adsorption and electrooxidation of C1 molecules on a roughened Rh electrode. Xu-Feng Lin, Bin Ren* and Zhong-Qun Tian, J. Phys. Chem. B, 2004,108(3), 981–986.
DOI: 10.1021/jp035433d [PDF]
63-163-2
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—