Publications-2008

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—
2008
110The reorientation of benzonitrile on Platinum electrode probed by surface enhanced Raman spectroscopy. Jian-Lin Yao*, Ya-Xian Yuan, Xiao-Min Fan, Bin Ren*, Ren-Ao Gu and Zhong-Qun Tian, J. Electroanal. Chem., 2008,624(1-2), 129-133.
DOI: 10.1016/j.jelechem.2008.08.004 [PDF]
111-1111-3
109Optimization of SERS activities of gold nanoparticles and gold-core–palladium-shell nanoparticles by controlling size and shell thickness. Ping-Ping Fang, Jian-Feng Li, Zhi-Lin Yang, Li-Mei Li, Bin Ren and Zhong-Qun Tian*, J. Raman Spectrosc., 2008,39(11), 1679–1687.
DOI: 10.1002/jrs.2066 [PDF]
110-1110-3
108Shaping and shelling Pt and Pd nanoparticles for ultraviolet laser excited surface-enhanced Raman scattering. Li Cui, An Wang, De-Yin Wu, Bin Ren* and Zhong-Qun Tian*, J. Phys. Chem. C, 2008,112(45), 17618–17624.
DOI: 10.1021/jp804997y [PDF]
109-1109-2
107Cantilever tip near-field surface-enhanced Raman imaging of tris(bipyridine)ruthenium(ii) on silver nanoparticles-coated substrates. Yang Jiang, An Wang, Bin Ren and Zhong-Qun Tian*, Langmuir, 2008,24(20), 12054–12061.
DOI: 10.1021/la801376p [PDF]
108-1108-2
106Clean substrates prepared by chemical adsorption of iodide followed by electrochemical oxidation for surface-enhanced Raman spectroscopic study of cell membrane. Ming-De Li, Yan Cui, Min-Xia Gao, Jia Luo, Bin Ren* and Zhong-Qun Tian, Anal. Chem., 2008,80(13), 5118–5125.
DOI: 10.1021/ac8003083 [PDF]
106-1106-2
105Electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopy of nanostructures. De-Yin Wu, Jian-Feng Li, Bin Ren* and Zhong-Qun Tian*, Chem. Soc. Rev., 2008,37, 1025-1041.
DOI: 10.1039/B707872M [PDF]
105-1105-2
104Laser-induced formation of metal−molecule−metal junctions between Au nanoparticles as probed by surface-enhanced Raman spectroscopy. Guo-Kun Liu, Juan Hu, Peng-Cheng Zheng, Guo-Li Shen, Jian-Hui Jiang, Ru-Qin Yu, Yan Cui and Bin Ren*, J. Phys. Chem. C, 2008,112(16), 6499–6508.
DOI: 10.1021/jp709869f [PDF]
104-1104-2
103Theoretical study of binding interactions and vibrational Raman spectra of water in hydrogen-bonded anionic complexes:  (H2O)n- (n = 2 and 3), H2O•••X-(X = F, Cl, Br, and I), and H2O•••M- (M = Cu, Ag, and Au). De-Yin Wu*, Sai Duan, Xiu-Min Liu, Yong-Chun Xu, Yu-Xiong Jiang, Bin Ren, Xin Xu, S. H. Lin and Zhong-Qun Tian, J. Phys. Chem. A, 2008,112(6), 1313–1321.
DOI: 10.1021/jp0722105 [PDF]
103-1103-2
102Chemical enhancement effects in SERS spectra:  a quantum chemical study of pyridine interacting with copper, silver, gold and platinum metals. De-Yin Wu*, Xiu-Min Liu, Sai Duan, Xin Xu, Bin Ren, Sheng-Hisen Lin and Zhong-Qun Tian, J. Phys. Chem. C, 2008, 112 (11), 4195–4204.
DOI: 10.1021/jp0760962 [PDF]
102-1102-2
101Synthesis and characterization of Au@Co and Au@Ni core−shell nanoparticles and their applications in surface-enhanced Raman spectroscopy. Fang Bao, Jian-Feng Li, Bin Ren*, Jian-Lin Yao, Ren-Ao Gu* and Zhong-Qun Tian, J. Phys. Chem. C, 2008, 112 (2), 345–350.
DOI: 10.1021/jp075844k [PDF]
101-1101-2
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—