Publications-2009

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—
2009
122Potential-dependent adsorption of uracil on a silver electrode in alkaline solutions. Zhi-Bin Lin, Bu-Gao Xie, Jing-Hua Tian, Yong-An Tang, Jian-Jun Sun, Guo-Nan Chen, Bin Ren, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian, J. Electroanal. Chem., 2009,636(1-2), 74-79.
DOI: 10.1016/j.jelechem.2009.09.014 [PDF]
122-1122-2
121Tip-enhanced Raman spectroscopy for investigating adsorbed nonresonant molecules on single-crystal surfaces: tip regeneration, probe molecule, and enhancement effect. Zheng Liu, Xiang Wang, Ke Dai, Shan Jin, Zhi-Cong Zeng, Mu-De Zhuang, Zhi-Lin Yang, De-Yin Wu, Bin Ren* and Zhong-Qun Tian, J. Raman Spectrosc., 2009,40(10), 1400-1406.
DOI: 10.1002/jrs.2431 [PDF]
121-1121-2
120Immobilization of metallothionein on highly oriented pyrolytic graphite for biosensor design. Yan-Nan Bin, Yu Gao, Juan Xiang* and Bin Ren*, Surf. Interf. Anal., 200941(10), 834-838.
DOI: 10.1002/sia.3096 [PDF]
120-1120-2
119Surface catalytic coupling reaction of p-mercaptoaniline linking to silver nanostructures responsible for abnormal SERS enhancement: a DFT study. De-Yin Wu*, Xiu-Min Liu, Yi-Fan Huang, Bin Ren, Xin Xu and Zhong-Qun Tian, J. Phys. Chem. C, 2009,113(42), 18212-18222.
DOI: 10.1021/jp9050929 [PDF]
121-1121-1
118An electrochemical in situ surface-enhanced Raman spectroscopic study of carbon monoxide chemisorption at a gold core-platinum shell nanoparticle electrode with a flow cell. Pu Zhang, Yan-Xia Chen*, Jun Cai, Sang-Zi Liang, Jian-Feng Li, An Wang, Bin Ren and Zhong-Qun Tian, J. Phys. Chem. C, 2009,113(40), 17518-17526.
DOI: 10.1021/jp906697b [PDF]
121-1121-1
117Surface-enhanced Raman spectroscopy: substrate-related issues. Xiu-Mei Lin, Yan Cui, Y. H. Xu, Bin Ren* and Zhong-Qun Tian, Anal. Bioanal. Chem., 2009,394(7), 1729-1745.
DOI: 10.1007/s00216-009-2761-5 [PDF]
121-1121-1
116Correlating the shape, surface plasmon resonance, and surface-enhanced Raman scattering of gold nanorods. Hong-Yan Guo, Fang-Xiong Ruan, Ling-Hui Lu, Jia-Wen Hu*, Jian-Gao Pan, Zhi-Lin Yang* and Bin Ren, J. Phys. Chem. C, 2009,113(24), 10459-10464.
DOI: 10.1021/jp9019427 [PDF]
121-1121-1
115An effective strategy for room-temperature synthesis of single-crystalline palladium nanocubes and nanodendrites in aqueous solution. Feng-Ru Fan, Adel Attia, Ujjal Kumar Sur, Jian-Bin Chen, Zhao-Xiong Xie, Jian-Feng Li, Bin Ren and Zhong-Qun Tian*, Cystral Growth Desg., 2009,9(5), 2335-2340.
DOI: 10.1021/cg801231p [PDF]
121-1121-1
114Electrochemical and in situ SERS studies on the adsorption of 2-hydroxypyridine and polyethyleneimine during silver electroplating. Zhi-Bin Lin, Jing-Hua Tian, Bu-Gao Xie, Yong-An Tang, Jian-Jun Sun, Guo-Nan Chen, Bin Ren*, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian, J. Phys. Chem. C, 2009,113(21), 9224-9229.
DOI: 10.1021/jp809761f [PDF]
121-1121-1
113Investigation on surface-enhanced Raman scattering activity on an ex situ ORC roughened nickel electrode. W. Gu, X. M. Fan, J. L. Yao*, B. Ren, R. A. Gu* and Z. Q. Tian, J. Raman Spectrosc., 2009,40(4), 405-410.
DOI: 10.1002/jrs.2141 [PDF]
121-1121-1
112UV SERS at well ordered Pd sphere segment void (SSV) nanostructures. L. Cui, S. Mahajan, R.M. Cole, B. Soares, P.N. Bartlett, J.J. Baumberg, I.P. Hayward, B. Ren, A.E. Russell* and Z.Q. Tian, Phys. Chem. Chem. Phys.2009,11(7), 1023-1026.
DOI: 10.1039/B817803H [PDF]
121-1121-1
111Spectroelectrochemical flow cell with temperature control for investigation of electrocatalytic systems with surface-enhanced Raman spectroscopy. Bin Ren*, Xiao-Bing Lian, Jian-Feng Li, Ping-Ping Fang, Qun-Ping Lai and Zhong-Qun Tian, Faraday Discuss., 2009,140, 155-165.
DOI: 10.1039/B803366H [PDF]
121-1121-1
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—