Publications-2010

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—
2010
133Bridging the Gap between Electrochemical and Organometallic Activation: Benzyl Chloride Reduction at Silver Cathodes.  Yi-Fan Huang, De-Yin Wu, An Wang, Bin Ren, Sandra Rondinini, Zhong-Qun Tian*, Christian Amatore*, J. Am. Chem. Soc., 2010,132(48), 17199–17210.
DOI: 10.1021/ja106049c [PDF]
133-1133-2
132Potential-dependent chemisorption of carbon monoxide at a gold core-platinum shell nanoparticle electrode: a combined study by electrochemical in situ surface-enhanced Raman spectroscopy and density functional theory. Pu Zhang, Jun Cai, Yan-Xia Chen*, Zhi-Qiang Tang, Dong Chen, JinLong Yang, De-Yin Wu, Bin Ren and Zhong-Qun Tian, J. Phys. Chem. C, 2010,114 (1), 403–411.
DOI: 10.1021/jp908478m [PDF]
132-1132-2
131Coating metals on cellulose-polypyrrole composites: A new route to self-powered drug delivery system. Dong-Tao Ge*, Xiao-Ning Ru, Shi-Min Hong, Shu-Hui Jiang, Jing Tu, Jun Wang, Ai-Feng Zhang, Shan Ji, Vladimir Linkov, Bin Ren and Wei Shi, Electrochem. Comm.2010,12(10), 1367-1370.
DOI: 10.1016/j.elecom.2010.07.022 [PDF]
131-1
130The Relationship Between Extraordinary Optical Transmission and Surface-Enhanced Raman Scattering in Subwavelength Metallic Nanohole Arrays. Qianhong Li, Zhilin Yang*, Bin Ren, Hongxing Xu, Zhongqun Tian, J. Nanosci. Nanotech., 2010,10(11), 7188-7191.
DOI: 10.1166/jnn.2010.2911 [PDF]
130-1
129Facile Electrochemical Preparation of Ag Nanothorns and Their Growth Mechanism, Yi-Min Fang, Zhi-Bin Lin, Yong-Ming Zeng, Wen-Kai Chen, Guo-Nan Chen, Jian-Jun Sun*, Bin Ren*, Zhong-Qun Tian, Chem. Eur. J., 2010,16(23), 6766-6770.
DOI: 10.1002/chem.201000068 [PDF]
129-1129-2
128In Situ Identification of Intermediates of Benzyl Chloride Reduction at a Silver Electrode by SERS Coupled with DFT Calculations. An Wang, Yi-Fan Huang, Ujjal Kumar Sur, De-Yin Wu, Bin Ren, Sandra Rondinini, Christian Amatore*, Zhong-Qun Tian*, J. Am. Chem. Soc., 2010,132(28), 9534-9536.
DOI: 10.1021/ja1024639 [PDF]
128-1128-2
127Charge-Transfer Enhancement Involved in the SERS of Adenine on Rh and Pd Demonstrated by Ultraviolet to Visible Laser Excitation, Li Cui, De-Yin Wu, An Wang, Bin Ren*, Zhong-Qun Tian, J. Phys. Chem. C, 2010,114, 16588–1659.
DOI: 10.1021/jp1055717 [PDF]
127-1127-2
126When the Signal is not from the Original Molecule to be Detected: Chemical Transformation of para-Aminothiophenol on Ag during the SERS Measurement. Yi-Fan Huang, Hong-Ping Zhu, Guo-Kun Liu, De-Yin Wu*, Bin Ren*, Zhong-Qun Tian, J. Am. Chem. Soc., 2010,132(27), 9244–9246.
DOI: 10.1021/ja101107z [PDF]
126-1126-2
125Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy. Jian-Feng Li, Yi-Fan Huang, Yong Ding, Zhi-Lin Yang, Song-Bo Li, Xiao-Shun Zhou, Feng-Ru Fan, Wei Zhang, Zhi-You Zhou, De-Yin Wu, Bin Ren, Zhong-Lin Wang, Zhong-Qun Tian, Nature, 2010,464, 392-395.
DOI: 10.1038/nature08907 [PDF]
125-1125-2
124SERS and DFT Study of Water on Metal Cathodes of Silver, Gold and Platinum Nanoparticles. Jian-Feng Li, Yi-Fan Huang, Sai Duan, Ran Pang, De-Yin Wu*, Bin Ren, Xin Xu, Zhong-Qun Tian*, Phys. Chem. Chem. Phys., 2010,12, 2493-2502.
DOI: 10.1039/B919266B [PDF]
124-1124-2
123Vibrational Signature of Double-End-Linked Molecules at Au Nanojunctions Probed by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy,Yi-Fan Huang, Nai-Ning Yin, Xiang Wang, De-Yin Wu,* Bin Ren* and Zhong-Qun Tian, Chem. Eur. J., 2010,16(5), 1449-1453.
DOI: 10.1002/chem.200902199 [PDF]
123-1123-2
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—