Publications-2013

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—
2013
173Thickness-controlled synthesis of ultrathin Au sheets and surface plasmonic property. Hai-Li Qin, Dong Wang, Zeng-Li Huang, Dong-Min Wu, Zhi-Cong Zeng, Bin Ren, Ke Xu and Jian Jin*, J. Am. Chem. Soc, 2013,135(34), 12544–12547.
DOI: 10.1021/ja406107U [PDF]
173-1173-2
172Stacking faults enriched Ag nanowires: facile synthesis, catalysis and SERS investigations. Min-Min Xu, Feng-Zhu Yang, Ya-Xian Yuan*, Qing-Hua Guo, Bin Ren, Jian-Lin Yao* and Ren-Ao Gu, J. Colloid. Interface Sci, 2013,407, 60-66.
DOI: 10.1016/j.jcis.2013.05.070 [PDF]
1722-1172-2
171SHINERS and plasmonic properties of Au Core SiO2 shell nanoparticles with optimal core size and shell thickness. Xian-Dong Tian, Bi-Ju Liu, Jian-Feng Li, Zhi-Lin Yang, Bin Ren and Zhong-Qun Tian*, J. Raman Spectrosc, 2013,44(7), 994-998.
DOI: 10.1002/jrs.4317 [PDF]
171-2171-2
170In situ study of the antibacterial activity and mechanism of action of silver nanoparticles by surface-enhanced Raman spectroscopy. Li Cui*, Peng-Yu Chen, Shao-De Chen, Zhi-Hua Yuan, Chang-Ping Yu, Bin Ren and Kai-Song Zhang*, Anal. Chem, 2013,85(11), 5436–5443.
DOI: 10.1021/ac400245J [PDF]
170-1170-2
169Electronic structure and morphology of dark oxide on zinc generated by electrochemical treatment. Ying Chen, Paul Schneider, Bi-Ju Liu, Sergiy Borodin, Bin Ren and Andreas Erbe*, Phys. Chem. Chem. Phys, 2013,15, 9812-9822.
DOI: 10.1039/c3cp44714F [PDF]
169-1169-2
168Interfacial capacitance of graphene: correlated differential capacitance and< i> in-situ electrochemical Raman spectroscopy study. Jin-Hui Zhong, Jun-Yang Liu, Qiong-Yu Li, Mian-Gang Li, Zhi-Cong Zeng, Shu Hu, De-Yin Wu, Wei-Wei Cai* and Bin Ren**, Electrochim. Acta, 2013,110, 754-761.
DOI: 10.1016/j.electacta.2013.04.004 [PDF]
168-1168-2
167LSPR properties of metal nanoparticles adsorbed at a liquid–liquid interface. Zhi-Lin Yang, Shu Chen, Ping-Ping Fang, Bin Ren, Hubert H. Girault and Zhong-Qun Tian*, Phys. Chem. Chem. Phys, 2013,15, 5374-5378.
DOI: 10.1039/C3CP44101F [PDF]
167-1167-2
166Uniform gold spherical particles for single-particle surface-enhanced Raman spectroscopy. Hai-Xin Lin, Jie-Ming Li, Bi-Ju Liu, De-Yu Liu, Jin-Xuan Liu, Andreas Terfort, Zhao-Xiong Xie, Zhong-Qun Tian and Bin Ren*, Phys. Chem. Chem. Phys, 2013,15, 4130-4135.
DOI: 10.1039/C3CP43857K [PDF]
166-1166-2
165DNA-directed gold nanodimers with tunable sizes and interparticle distances and their surface plasmonic properties. Xiang Lan, Zhong Chen, Bi-Ju Liu, Bin Ren*, Joel Henzie* and Qiang-Bin Wang*, Small, 2013,9(13), 2308–2315.
DOI: 10.1002/smll.201202503 [PDF]
165-1165-2
164Surface analysis using shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy. Jian-Feng Li, Xiang-Dong Tian, Song-Bo Li, Jason R Anema, Zhi-Lin Yang, Yong Ding, Yuan-Fei Wu, Yong-Ming Zeng, Qi-Zhen Chen, Bin Ren, Zhong Lin Wang* and Zhong Qun Tian*, Nat. Protoc, 2013,8(1), 52-65.
DOI:10.1038/nprot.2012.141 [PDF]
164-1164-2
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—