Publications-2015

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—
2015
199An efficient platform for flexible engineering of superradiant, Fano-type, and subradiant resonances. Bo-Wen Liu, Xu Yao, Liang Zhang, Hai-Xin Lin, Shu Chen, Jin-Hui Zhong, Shou Liu, Lei Wang*, and Bin Ren*, ACS Photonics, 2015, 2(12), 1725-1731.
DOI: 10.1021/acsphotonics.5b00650 [PDF]
199-1199-2
198Rational fabrication of a gold-coated AFM TERS tip by pulsed electrodeposition. Li-Kun Yang, Teng-Xiang Huang, Zhi-Cong Zeng, Mao-Hua Li, Xiang Wang, Fang-Zu Yang* and Bin Ren*, Nanoscale, 2015, 7, 18225-18231.
DOI: 10.1039/c5nr04263a [PDF]
198-1198-2
197Electrochemical Tip-enhanced Raman Spectroscopy. Zhi-Cong Zeng, Sheng-Chao Huang, De-Yin Wu, Ling-Yan Meng, Mao-Hua Li, Teng-Xiang Huang, Jin-Hui Zhong, Xiang Wang, Zhi-Lin Yang, and Bin Ren*, J. Am. Chem. Soc, 2015, 137, 11928–11931.
DOI: 10.1021/jacs.5b08143 [PDF]
197-1197-2
196Transient electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopy (TEC-SERS): a millisecond time-resolved study of an electrochemical redox process. Cheng Zong, Chan-Juan Chen, Meng Zhang, De-Yin Wu, and Bin Ren*, J. Am. Chem. Soc, 2015, 137, 11768−11774.
DOI: 10.1021/jacs.5b07197 [PDF]
196-1196-2
195Electrochemical fabrication of decomposable three-dimensional Au nano-coral structure and its surface-enhanced Raman scattering (SERS). Jun Hu, Qi-Min Gan, Yu-Ling Zhang, Bin Ren*, Yong-Jun Li*, Mater.Chem. Phys, 2015, 163, 529–536.
DOI:10.1016/j.matchemphys.2015.08.009 [PDF]
195-1195-2
194Quantitative detection of photothermal and photoelectrocatalytic effect induced by SPR from Au@Pt Nanoparticles. Hao Yang, Lan-Qi He, Yu-Wen Hu, Xi-Hong Lu, Gao-Ren Li, Bi-Ju Liu, Bin Ren,* Ye-Xiang Tong,* Ping-Ping Fang*, Angew. Chem. Int. Ed, 2015, 54, 11462 –11466.
DOI: 10.1002/anie.201505985 [PDF]
194-1194-2
193Tip-enhanced Raman spectroscopy: tip-related issues. Teng-Xiang Huang, Sheng-Chao Huang, Mao-Hua Li, Zhi-Cong Zeng, Xiang Wang*, Bin Ren*, Anal. Bioanal. Chem, 2015, 407, 8177 –8195.
DOI 10.1007/s00216-015-8968-8 [PDF]
193-1193-2
192Rational Design and Synthesis of γFe2O3@Au Magnetic Gold Nanoflowers for Efficient Cancer Theranostics. Jie Huang, Miao Guo, Heng-Te Ke, Cheng Zong, Bin Ren*, Gang Liu, He Shen, Yu-Fei Ma, Xiao-Yong Wang, Hai-Lu Zhang, Zong-Wu Deng, Hua-Bing Chen*, Zhi-Jun Zhang*, Adv. Mater, 2015, 27, 5049–5056
DOI: 10.1002/adma.201501942 [PDF]
192-1192-2
191Surface Plasmon-Coupled Directional Enhanced Raman Scattering by Means of the Reverse Kretschmann Configuration. Si-Xin Huo, Qian Liu, Shuo-Hui Cao, Wei-Peng Cai, Ling-Yan Meng, Kai-Xin Xie, Yan-Yun Zhai, Cheng Zong, Zhi-Lin Yang, Bin Ren, and Yao-Qun Li *, J. Phys. Chem. Lett, 2015, 6, 2015–2019.
DOI: 10.1021/acs.jpclett.5b00666 [PDF]
191-1191-2
190Gold-Coated AFM Tips for Tip-Enhanced Raman Spectroscopy: Theoretical Calculation and Experimental Demonstration. Ling-Yan Meng, Teng-Xiang Huang, Xiang Wang, Shu Chen, Zhi-Lin Yang, and Bin Ren*, Opt. Express, 2015, 23(11), 13804-13813.
Doi: 10.1364/OE.23.013804 [PDF]
190-1190-2
189Label-free Surface-enhanced Raman Spectroscopy Detection of DNA with Single-base Sensitivity. Li-Jia Xu, Zhi-Chao Lei, Jiu-Xing Li, Cheng Zong, Chao-Yong James Yang, and Bin Ren*, J. Am. Chem. Soc, 2015, 137, 5149−5154.
DOI: 10.1021/jacs.5b01426 [PDF]
189-2189-1
188
Reliable Quantitative SERS Analysis Facilitated by Core-Shell Nanoparticles with Embedded Internal Standards. Wei Shen, Xuan Lin, Chaoyang Jiang, Chaoyu Li, Haixin Lin, Jingtao Huang, Shuo Wang, Guokun Liu, Xiaomei Yan, Qiling Zhong, and Bin Ren*, Angew. Chem. Int. Ed, 2015, 127, 7416 - 7420
DOI: 10.1002/ange.201502171 [PDF]
188-1
187Raman Imaging from Microscopy to Nanoscopy, and to Macroscopy. Xiao-Shan Zheng, Cheng Zong, Meng-Xi Xu, Xiang Wang*, and Bin Ren*, Small, 2015, 11, 3395–3406
DOI: 10.1002/smll.201403804 [PDF]
187-1
186Conductive Lewis Base Matrix to Recover the Missing-link of Li2S8 during the Sulphur Redox Cycle in Li-S Battery. Jia-Jia Chen, Ru-Ming Yuan, Jia-Min Feng, Qian Zhang, Jing-Xin Huang, Gang Fu, Ming-Sen Zheng, Bin Ren*, Quan-Feng Dong*, Chem. Mater, 2015,27, 2048−2055
DOI: 10.1021/cm5044667 [PDF]
186-1186-2
185Constructing two-dimensional nanoparticle array on layered materials inspired by atomic epitaxial growth. Hai-Xin Lin, Liang Chen, De-Yu Liu, Zhi-Chao Lei, Yu Wang, Xiao-Shan Zheng, Bin Ren, Zhao-Xiong Xie, Galen D. Stucky, Zhong-Qun Tian*, J. Am. Chem. Soc, 2015, 137 (8), 2828–2831.
DOI: 10.1021/ja5128538 [PDF]
185-1185-2
184Surface plasmon-enhanced photochemical reactions on noble metal nanostructures. De-Yin Wu*, Meng Zhang, Liu-Bin Zhao, Yi-Fan Huang , Bin Ren*, Zhong-Qun Tian, Science China Chemistry, 2015,58(4),1-12.
DOI: 10.1007/s11426-015-5316-y [PDF]
184-1184-2
183Extraction of Absorption and Scattering Contribution of Metallic Nanoparticles Toward Rational Synthesis and Application. Bi-Ju Liu, Kai-Qiang Lin, Shu Hu, Xiang Wang, Zhi-Chao Lei, Hai-Xin Lin, and Bin Ren*, Anal. Chem, 2015,87(2),1058–1065.
DOI: 10.1021/ac503612b [PDF]
183-1183-2
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—