Publications-2016

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—
2016
206Novel Electrochemical Raman Spectroscopy Enabled by Water Immersion Objective. Zhi-Cong Zeng#, Shu Hu#, Sheng-Chao Huang, Yue-Jiao Zhang, Wei-Xing Zhao, Jian-Feng Li, Chao-Yang Jiang*, and Bin Ren*, (#Co-first author), Anal. Chem., 2016, 88(19), 9381–9385.
DOI: 10.1021/acs.analchem.6b02739
206-1206-2
205Intraband Hot-electron Photoluminescence from Single Silver Nanorods. Kai-Qiang Lin, Jun Yi, Shu Hu, Juan-Juan Sun, Jue-Ting Zheng, Xiang Wang, and Bin Ren*, ACS Photonics, 2016, 3 (7), 1248–1255.
DOI:10.1021/acsphotonics.6b00238
205-1205-2
204Nanostructure-based plasmon-enhanced Raman spectroscopy for surface analysis of materials. Song-Yuan Ding, Jun Yi, Jian-Feng Li, Bin Ren, De-Yin Wu, Rajapandiyan Panneerselvam, Zhong-Qun Tian*, Nat.Rev.Mater., 2016, 1, 16021.
DOI: 10.1038/natrevmats.2016.21
204-1204-2
203Size Effect on SERS of Gold Nanorods Demonstrated via Single Nanoparticle Spectroscopy. Kai-Qiang Lin, Jun Yi, Shu Hu, Bi-Ju Liu, Jun-Yang Liu, Xiang Wang, Bin Ren*, J. Phys. Chem. C., 2016, 120(37), 20806–20813. (Special Issue: Richard P. Van Duyne Festschrift)
DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b02098[PDF]
203-1203-2
202Electrochemical fabrication of silver tips for tip-enhanced Raman spectroscopy assisted by a machine vision system. Mao-Hua Li, Rui-Qi Lv, Sheng-Chao Huang, Yin-Zhen Dai, Zhi-Cong Zeng, Lei Wang*, Bin Ren*, J. Raman Spectrosc, 2016, 47, 808−812.
DOI: 10.1002/jrs.4898[PDF]
202-1202-2
201Structural evolution of NM (Ni and Mn) lithium-rich layered material revealed by in-situ electrochemical Raman spectroscopic study. Jing-Xin Huang, Bing Li, Bo Liu, Bi-Ju Liu, Jin-Bao Zhao*, and Bin Ren*, J. Power Sources, 2016, 310, 85−90.
DOI: 10.1016/j.jpowsour.2016.01.065 [PDF]
201-1201-2
200Revealing intermolecular interaction and surface restructuring of an aromatic thiol assembling on Au(111) by Tip-enhanced Raman Spectroscopy. Xiang Wang#, Jin-Hui Zhong#, Meng Zhang, Zheng Liu, De-Yin Wu, and Bin Ren*, (#Co-first author), Anal. Chem, 2016, 88(1), 915−921.
DOI: 10.1021/acs.analchem.5b03588 [PDF]
200-1200-2
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—