Publications-2017

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—
2017
209Tip-enhanced Raman spectroscopy for surfaces and interfaces . Xiang Wang, Sheng-Chao Huang, Teng-Xiang Huang, Hai-Sheng Su, Jin-Hui Zhong, Zhi-Cong Zeng, Cheng Zong, Mao-Hua Li, &Bin Ren, Chem. Soc. Rev., 2017, 46, 4020 - 4041.
DOI: 10.1039/c7cs00206h
209-1
208Plasmonic photoluminescence for recovering native chemical information from surface-enhanced Raman scattering. Kai-Qiang Lin, Jun Yi, Jin-Hui Zhong, Shu Hu, Bi-ju Liu, Jun-Yang Liu, Cheng Zong, Zhi-chao Lei, Xiang Wang, Javier Aizpurua, Ruben Esteban & Bin Ren, Nature Comm., 2017, 8, 14897.
DOI: 10.1038/ncomms14891
207-1-1
207Probing the electronic and catalytic properties of a bimetallic surface with 3 nm resolution. Jin-Hui Zhong#, Xi Jin#, Lingyan Meng, Xiang Wang, Hai-Sheng Su, Zhi-Lin Yang, Christopher T. Williams & Bin Ren*, (#Co-first author), Nature Nanotech., 2017, 12, 132–136. DOI: 10.1038/nnano.2016.241
News Highlight: " Raman spectroscopy: Tipping point " Nature Nanotech., 2017, 12, 100–101. (News & Views by Guillaume Goubert and Richard P. Van Duyne) DOI: 10.1038/nnano.2016.266
207-1-1207-2-1
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—