Publications-2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—
2017
208Plasmonic photoluminescence for recovering native chemical information from surface-enhanced Raman scattering. Kai-Qiang Lin, Jun Yi, Jin-Hui Zhong, Shu Hu, Biju Liu, Jun-Yang Liu, Cheng Zong, Zhichao Lei, Xiang Wang, Javier Aizpurua, Ruben Esteban & Bin Ren, Nature Comm., 2017, 8, 14897.
DOI: 10.1038/ncomms14891
207-1-1
207Probing the electronic and catalytic properties of a bimetallic surface with 3 nm resolution. Jin-Hui Zhong#, Xi Jin#, Lingyan Meng, Xiang Wang, Hai-Sheng Su, Zhi-Lin Yang, Christopher T. Williams & Bin Ren*, (#Co-first author), Nature Nanotech., 2017, 12, 132–136. DOI: 10.1038/nnano.2016.241
News Highlight: " Raman spectroscopy: Tipping point " Nature Nanotech., 2017, 12, 100–101. (News & Views by Guillaume Goubert and Richard P. Van Duyne) DOI: 10.1038/nnano.2016.266
207-1-1207-2-1
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—