Publications-2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—
2018
210A pasmonic sensor array with ultrahigh figures of merit and resonance linewidths down to 3 nm. Bo-Wen Liu, Shu Chen, Jian-Cheng Zhang, Xu Yao, Jin-Hui Zhong, Hai-Xin Lin, Teng-Xiang Huang, Zhi-Lin Yang, Jin-Feng Zhu, Shou Liu, Christoph Lienau, Lei Wang,* and Bin Ren*, Adv. Mater., 2018, 1706031, online.
DOI: 10.1002/adma.201706031
210-1210-2
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—