Publications-2018

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—
2018
218Quantifying Surface Temperature of Thermoplasmonic Nanostructures.Shu Hu, Bi-Ju Liu, Jia-Min Feng, Cheng Zong, Kai-Qiang Lin, Xiang Wang, De-Yin Wu, and Bin Ren*, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140(42), 13680-13686.
218-1218-2
217Electrostatic Force Triggering Elastic Condensation of Double-Stranded DNA for High-Performance One-Step Immunoassay.Chunyan Deng, Manman Zhang, Chunyan Liu, Honghua Deng, Yan Huang, Minghui Yang, Juan Xiang* and Bin Ren*, Anal. Chem., 2018, 90(19), 11446-11452.
217-1217-2
216Large‐Area Hybrid Plasmonic Optical Cavity (HPOC) Substrates for Surface‐Enhanced Raman Spectroscopy. Bowen Liu,Xu Yao,Shu Chen,Haixin Lin,Zhilin Yang ,Shou Liu and Bin Ren*, Adv. Funct. Mater., 2018, 1802263.
DOI: 10.1002/adfm.201802263
216-1216-2
215Real‐Space Observation of Atomic Site‐Specific Electronic Properties of a Pt Nanoisland/Au(111) Bimetallic Surface by Tip‐Enhanced Raman Spectroscopy. Hai‐Sheng Su, Xia‐Guang Zhang, Juan‐Juan Sun, Xi Jin, De‐Yin Wu, Xiao‐Bing Lian, Jin‐Hui Zhong* and Bin Ren*, Angew. Chem. Int. Ed., 2018,57, 13177-13181.
DOI: 10.1002/anie.201807778
215-1215-4
214Shell‐Isolated Tip‐Enhanced Raman and Fluorescence Spectroscopy. Ya-Ping Huang, Sheng-Chao Huang, Xiang-Jie Wang, Nataraju Bodappa, Hao Yin, Chao-Yu Li, Hai-Sheng Su, Meng Meng, Hua Zhang, Bin Ren*, Zhi-Ling Yang, Renato Zenobi*, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li*, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 7523-7527.
DOI: 10.1002/anie.201802892
214-1214-2
213Surface-Enhanced Raman Spectroscopy for Bioanalysis: Reliability and Challenges. Cheng Zong, Mengxi Xu, Li-Jia Xu, Ting Wei, Xin Ma, Xiao-Shan Zheng, Ren Hu, and Bin Ren*, Chem. Rev., 2018, 118, 4946−4980.
DOI: 10.1021/acs.chemrev.7b00668
213-1213-2
212Plasmon-Induced Magnetic Resonance Enhanced Raman Spectroscopy. Shu Chen , Yue-Jiao Zhang, Tien-Mo Shih, Wei-Min Yang, Shu Hu, Xiao-Yan Hu, Jian-Feng Li* , Bin Ren , Bing-Wei Mao , Zhi-Lin Yang*, and Zhong-Qun Tian, Nano Lett., 2018, 18(4), 2209-2216.
DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b04385
nl-2017-04385y_0006212-2
211Rational fabrication of silver-coated AFM TERS tips with a high enhancement and long lifetime. Teng-Xiang Huang, Cha-Wei Li, Li-Kun Yang, Jin-Feng Zhu, Xu Yao, Chuan Liu, Kai-Qiang Lin, Zhi-Cong Zeng, Si-Si Wu, Xiang Wang*, Fang-Zu Yang* and Bin Ren*, Nanoscale, 2018, 10, 4398-4405.
DOI: 10.1039/C7NR08186C
211-3211-4
210A pasmonic sensor array with ultrahigh figures of merit and resonance linewidths down to 3 nm. Bo-Wen Liu, Shu Chen, Jian-Cheng Zhang, Xu Yao, Jin-Hui Zhong, Hai-Xin Lin, Teng-Xiang Huang, Zhi-Lin Yang, Jin-Feng Zhu, Shou Liu, Christoph Lienau, Lei Wang,* and Bin Ren*, Adv. Mater., 2018, 1706031.
DOI: 10.1002/adma.201706031
210-1210-2
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—