Publications-2019

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—
2019
227Probing the edge-related properties of atomically thin MoS2 at nanoscale. Teng-Xiang Huang, Xin Cong, Si-Si Wu, Kai-Qiang Lin, Xu Yao, Yu-Han He, Jiang-Bin Wu, Yi-Fan Bao, Sheng-Chao Huang, Xiang Wang*, Ping-Heng Tan* and Bin Ren*, Nat Commun., 2019, 10, 5544.
DOI: 10.1038/s41467-019-13486-7
227-4227-5
226Cell-Penetrating Peptide Conjugated SERS Nanosensor for in Situ Intracellular pH Imaging of Single Living Cells during Cell Cycle. Xiao-Shan Zheng, Cheng Zong, Xin Wang and Bin Ren*, Anal. Chem., 2019, 91(13), 8383-8389.
DOI: 10.1021/acs.analchem.9b01191
226-1226-2
225Photo-induced exfoliation of monolayer transition metal dichalcogenide semiconductors. Si-Si Wu, Teng-Xiang Huang, Kai-Qiang Lin, Xu Yao, Jing-Ting Hu, Ding-Liang Tang, Yi-Fan Bao and Bin Ren*, 2D Mater., 2019, 6, 045052.
DOI: 10.1088/2053-1583/ab42b6
225-1225-2
224Electrochemical Tip-Enhanced Raman Spectroscopy with Improved Sensitivity Enabled by a Water Immersion Objective. Sheng-Chao Huang, Jiu-Zheng Ye, Xiao-Ru Shen, Qing-Qing Zhao, Zhi-Cong Zeng, Mao-Hua Li, De-Yin Wu, Xiang Wang* and Bin Ren*, Anal. Chem., 2019, 91(17), 11092-11097
DOI: 10.1021/acs.analchem.9b01701
224-1224-2
223Speeding Up the Line-Scan Raman Imaging of Living Cells by Deep Convolutional Neural Network. Hao He, Mengxi Xu, Cheng Zong, Peng Zheng, Lilan Luo, Lei Wang* and Bin Ren, Anal. Chem., 2019, 91(10), 7070-7077.
DOI: 10.1021/acs.analchem.8b05962
223-1223-2
222Disentangling charge carrier from photothermal effects in plasmonic metal nanostructures. Chao Zhan, Bo-Wen Liu, Yi-Fan Huang, Shu Hu, Bin Ren*, Martin Moskovits* and Zhong-Qun Tian*, Nat. Commun., 2019, 10, 2671.
DOI: 10.1038/s41467-019-10771-3
222-1222-2
221Role of Adsorption Orientation in Surface Plasmon-Driven Coupling Reactions Studied by Tip-Enhanced Raman Spectroscopy. Juan-Juan Sun, Hai-Sheng Su, Hui-Li Yue, Sheng-Chao Huang, Teng-Xiang Huang, Shu Hu, Matthew M. Sartin, Jun Cheng, and Bin Ren*, J. Phys. Chem. Lett., 2019, 10(10), 2306-2312.
DOI: 10.1021/acs.jpclett.9b00203
221-1221-2
220Rapid Antibiotic Susceptibility Testing of Pathogenic Bacteria Using Heavy-Water-Labeled Single-Cell Raman Spectroscopy in Clinical Samples. Kai Yang, Hong-Zhe Li, Xuan Zhu, Jian-Qiang Su, Bin Ren, Yong-Guan Zhu, and Li Cui*, Anal. Chem., 2019, 91(9), 6296-6303.
DOI: 10.1021/acs.analchem.9b01064
220-1220-3
219Electrochemical Reflective Absorption Microscopy for Probing the Local Diffusion Behavior in the Electrochemical Interface. Yu-Yi Pan, Cheng Zong, Ya-Jun Huang, Rui-Qi Lyu, Yin-Zhen Dai, Lei Wang*, and Bin Ren*, Anal. Chem., 2019, 91(4), 2831–2837.
DOI: 10.1021/acs.analchem.8b04735
2019-12019-2
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003—